Om foreningen

 

CGM brukerforening

- for en god datahverdag i helsevesenet

CGM brukerforening org.nr. 812 848 062

Foreningen er en fri og uavhengig interesseorganisasjon for brukere av

EPJ-programvare fra Compugroup Medical Norway (CGM) beregnet på

tjenesteytere i norsk helsevesen (eksempelvis allmennleger, spesialister, legevakter,

helsestasjoner, bedriftshelsetjenester, fengselshelsetjenester, sykehjem mm)

 

Formålet med foreningen er:

 

• å være en målrettet samarbeidspartner og talerør overfor CGM når det

gjelder prioriteringer og videreutvikling av programvaren for best mulig

tilpasning til den enkelte brukers behov.

 

• alene eller i samarbeid med andre tilsvarende foreninger å representere EPJ-brukernes interesser over for offentlige myndigheter.

 

• arbeide for at overordnete EPJ-oppgaver får en felles nasjonal standard

 

• arbeide for at overordnete EPJ-oppgaver blir finansiert av rekvirerende

instans.

 

•bidra til å øke brukernes kunnskap om IKT i helsevesenet.

 

• stimulere til hensiktsmessig og forsvarlig bruk av IKT i helsevesenet.

 

• ivareta medlemmenes interesser overfor eksterne instanser.